เงื่อนไข และข้อตกลง
 1. ชื่อรายการ บิด…เปิดประสบการณ์ กับไวตามิ้ลค์ ทูโก
 2. ซื้อสินค้าไวตามิ้ลค์ ทูโก รสชาติใดก็ได้ ทั่วประเทศ แล้วเก็บฝาผลิตภัณท์ไวตามิ้ลค์ เพื่อเป็นหลักฐานการรับรางวัล
 3. กด *470*88*ตามด้วยรหัส9หลัก ใต้ฝาผลิตภัณฑ์ไวตามิ้ลค์ เพื่อส่งสิทธิ ลุ้นรางวัล (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือ Scan QR code ข้างขวดผลิตภัณฑ์ไวตามิ้ลค์ เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน และกดส่งรหัส (ส่งฟรี)
 4. กดส่งรหัสลุ้นรางวัลพร้อมเก็บฝาไวตามิ้ลค์ที่ใช้ในการร่วมรายการไว้เป็นหลักฐาน ในการรับรางวัล
 5. ร่วมส่งลุ้นรับรางวัลได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2561 – 13 ม.ค. 2562
 6. ของรางวัล คือ Samsung GalaxyNote9 จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลรวม 3,390,000 บาท

 7. การจับรางวัล และประกาศผลรางวัล
  • จับรางวัลทั้งหมด 10 ครั้ง แจกรางวัล ครั้งละ 10 รางวัล รวม 100 รางวัล
  ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 16 พ.ย. 2561
  ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 23 พ.ย. 2561
  ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 30 พ.ย. 2561
  ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 7 ธ.ค. 2561
  ครั้งที่ 5 ณ วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 14 ธ.ค. 2561
  ครั้งที่ 6 ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 21 ธ.ค. 2561
  ครั้งที่ 7 ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 28 ธ.ค. 2561
  ครั้งที่ 8 ณ วันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 14.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 7 ม.ค. 2562
  ครั้งที่ 9 ณ วันที่ 8 ม.ค. 2562 เวลา 14.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 11 ม.ค. 2562
  ครั้งที่ 10 ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 14.00 น. ประกาศรางวัลในวันที่ 18 ม.ค. 2562
            โดยมอบหมายให้ บริษัท บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการจับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125557003826
  หมายเหตุ ในการจับรางวัลจะมีตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนของหน่วยงานราชการหรือสื่อมวลชน มาร่วมเป็นสักขีพยาน

 8. ประกาศผลรางวัลผ่านทาง Facebook Fanpage : Vitamilkthailand
 9. ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัล ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลรางวัล

กติกาการรับรางวัล
 1. ผู้โชคดีได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา และฝาไวตามิ้ลค์ที่ใช้ในการร่วมรายการ และจดหมายแจ้งการรับรางวัลฉบับจริง พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งรหัส ที่ระบุตัวเลขตรงกับที่ได้รับรางวัลมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเก็บฝาผลิตภัณฑ์ไวตามิ้ลค์เพื่อเป็นหลักฐานการรับรางวัล โดยหลักฐานต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบรหัสบนฝาผลิตภัณฑ์ได้
 3. หากฝาผลิตภัณฑ์ มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์ดีด และมีรอยแก้ไขใดๆ หรือซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิรับรางวัล
 4. ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลเพียง 1 รางวัลต่อท่านเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่เล่นรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 – 13 ม.ค. 2562 และของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพนักงานและครอบครัวของบริษัท กรีนสปอต จํากัด, บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด และ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่) และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
 10. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
 11. บริษัทจะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ และเลขรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์ ของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยจะโยนชิ้นส่วนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ ตามรายการด้านล่างจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 12. ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ Facebook Fanpage : Vitamilkthailand ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้หลังจากมีการจับรางวัล
 13. ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
 14. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด